نظام اموزشی استرالیا

دسته: استرالیا نوشته شده توسط Super User

-نظام اموزشی استرالیا :

رشد ثبت نام در دهة 1960 با افزايش زاد و ولد پس از جنگ به حركت در آورده شد و اكثراً توسط سيستمهاي دولتي جذب شدند كه تنها دسترسي به بودجة دولتي داشت . فشار جمعيت شناسي با شدت موقتي .بازگشت بودجة ودولتي براي مدارس غير دولتي از سال 1964 و افزايش شديدش در دهة 1970 فاكتورهايي را در افزايش سريع ثبت نام آنها داشت . براي مدارس كاتوليك، اهدائيات عظيم مردم براي گسترش تأمين آتية آنها بسيار مهم و حياتي بود . اهدائيات مكرر به آنها اجازه داد تا به بهبود سطح علمي دانش آموزان نائل گردند.

نرخ ثبت نام ناخالص بنا به سطوح مختلف  آموزشي طي سال 1994

پيش دبستاني : 78 درصد

نخستين سطح : 103 درصد

دومين سطح : 153 درصد

سومين سطح : 6/75 درصد

تاريخچه آموزشي دهه1990

درسال 1901،آموزش استراليايي ها ، به غير ازاسترالياي غربي،متحمل تأثيرات مالي و فشار اقتصادي عمده اي گرديد.اين در حاليست که فزوني در نرخ دانش آموزان و مدارس وجود داشت.در اوايل ژانوية سال 1901،بالغ بر 9353 مدرسه عمومي با تعداد 887137دانش آموز فعاليت داشتند.صفت مشخصة آموزش استراليايي ، دايرة المعارف آموزشي Monroe است که طي سال 1911 تدوين گرديد.در اين اثنا، نظارت آموزشي توسط نهادهاي مرکزي آموزشي ايالات متحده کشور صورت گرفته و نقش مدارس در اين راستا ، از اهميت پاييني برخوردار بود.قوانين حضور اجباري کودکان رده هاي سني 6 تا 13سال ،طي سال 1900به تصويب رسيد.مدارس حداقل 220 روز در سال باز بودند كه بعنوان پيشرفت چشمگيري براي جوامع غير صنعتي مورد توجه بود. طي دهة 1880،مدارس بخش كاتوليک روم ،جهت مقابله با مدارس غير مذهبي عمومي گسترش يافت.ديگر مدارس خصوصي در شهرهاي كوچك وبزرگ، تأثير بيشتري در حضور منظم دانش آموزان در مراکز آموزشي بر جاي گذارد. ميانگين حضور81درصدي دانش آموزان در مراکز آموزش خصوصي در مقايسه با نرخ ثبت نام 70 درصدي حضور دانش آموزان در مراکز آموزش عمومي نيز طي اين دوره مشهود است.در اين اثنا همچنين2مرکز پيش دبستاني رايگان در سيدني گشايش يافت.نرخ سواد ملي  طي  سال1901،بر80 % بالغ گرديده و به نسبت سال 1891، 4درصد افزايش داشته است. لازم به ذکر است که نرخ مذکور به سطح قابل قبول 90 درصد طي سال 1911 افزايش يافت.تعداد 22213 معلم در سال 1901 در مدارس استراليايي مشغول به فعاليت بودند كه دو سوم آنها در استخدام بخشهاي آموزش ايالات متحده فعاليت مي نمودند. نزديك به دو سوم از معلمين مدارس را دختران يا زنان تشكيل مي دادند.اين در حاليست که نرخ زنان متأهل و معلمين مراکز آموزش دخترانه در سيستمهاي مدارس عمومي بطور سيستماتيك بعنوان بخشي از معيارهاي اقتصادي دهة 1890 کاهش يافته بود.اغلب معلمين مدارس در دانشكده آموزش معلمان آموزش نديده و در عوض ازگواهي تدريس در سيستم ايالات متحده برخوردار بودند. استرالياي غربي و همچنين كوينزلند در سال 1901حتي از يك دانشگاه برخوردار نبودند و اين در حاليست که حكومت ويكتوريايي به صدور مجوز فعاليت دانشكده ويکتوريا پس از شش سال وقفه در فعاليت طي سال مبادرت نمود.در اين اثنا همچنين استرالياي غربي نخستين دانشكدة فني خود را گسترش داد. بدين طريق آموزش فني به شكل فني در کليه ايالت کشور ارائه گرديد. هيچ يک از مراکز آموزشي غير از مراکز مستقر در جنوب سرزمين ويلنز تحت كنترل مستقيم ايالات متحده قرار نداشت.

تحصیلات پیش دانشگاهی : تمامي‌ مدارس‌ استراليا آموزش‌ شامل‌ سه‌ مرحله‌ كودكستان‌Preschool)، ابتدايي‌ (Primary)و دبيرستان‌(Secondary) است.طول‌ دوره‌ كودكستان‌ معمولاً‌ يك‌ سال‌ است‌ و از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود.در ايالت‌ها و قلمروهاي‌ استراليا طول‌ دوران‌ ابتدايي‌ و دبيرستان‌ متفاوت‌ است.ولي‌ به‌ طوركلي‌ دوران‌ ابتدايي‌ شش‌ سال‌ (سال‌ اول‌ تا ششم)يا هفت‌ سال‌ (سال‌ اول‌ تا هفتم)است‌ و دانش‌آموزان‌ بين‌ سنين‌ شش‌ تا يازده‌ سالگي‌ در مدارس‌ ابتدايي‌ پذيرفته‌ مي‌شوند.دوران‌ دبيرستان‌ شش‌ سال(سال‌ هفتم‌ تا دوازدهم)يا پنج‌ سال‌ (سال‌ هشتم‌ تا دوازدهم)به‌ طول‌ مي‌انجامد.دربعضي‌ ايالت‌ها يا قلمروهاي‌ استراليا نظير قلمرو پايتختي‌ استراليا يا ايالت‌ تاسمانيا دوران‌ دبيرستان‌ چهار سال‌ (سال‌ هفتم‌ تا دهماست‌ و دانش‌آموزان‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ سال‌ يازدهم‌ و دوازدهم‌ را در كالج‌ مي‌گذرانند.تحصيل‌ در استراليا تا پانزده‌ سالگي‌ يا تا تكميل‌ سال‌ دهم‌ اجباري‌ است‌ ومدارس‌ خصوصي‌ در كنار مدارس‌ دولتي‌ نقش‌ مهمي‌ در آموزش‌ دانش‌آموزان‌ استراليايي‌ به‌ عهده‌ دارند.طبق‌ آمار رسمي، مدارس‌ غيردولتي‌ وابسته‌ به‌ كليساي‌ كاتوليك‌ حدود بيست‌ و يك‌ درصد، و ديگر مدارس‌ خصوصي‌ حدود هفت‌ درصد از آموزش‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ عهده‌ دارند.مدارس‌ مختلط‌است‌ و تنها يك‌‌سوم‌ از مدارس‌ غيردولتي‌ اين‌ گونه‌ نيست.در صورت‌ اتمام‌ موفقيت‌آميز سال‌ دوازدهم‌ دبيرستان‌ يا كالج، دانش‌آموزان‌ گواهينامه‌ دانش‌ آموختگي‌ سال‌ دوازدهم‌(Year 12   Certificate)  يا گواهي‌ ورود به‌ آموزش‌ عالي‌(Tertiary Entrance Statement) دريافت‌ مي‌كنند.

دوران تحصیلی :

1-  : Associated Diploma بادوسال‌تحصيل‌همراه‌باكارآموزي‌داده‌مي‌شودكه‌تحت‌پوشش‌دوره‌هاي‌حرفه‌اي‌(TAFE) است

 2.:Diploma با  سه سال تحصیل بعداز دیپلم دبیرستان همراه با کارآموزی داده می شود.اين‌دوره‌نيزتحت‌پوشش‌دوره‌هاي‌حرفه‌اي‌(TAFE) است

3- : Bachelor  با حداقل سه یا چهار سال تحصیل بعداز دیپلم دبیرستان داده می شود.

4-  : Post Graduate Certificate (PGC)  دوره آن‌يك‌نيم‌سال‌بعدازكارشناسي‌است.

5- : Post Graduate Diploma (PGD)  دوره آن‌دونيم‌سال‌بعدازكارشناسي‌است.

6- : BachelorHonoursDegree دوره آن حداقل 4 سال تا 5 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان است و دانش آموختگان این دوره بدون گذراندن دوره Master  می توانند دوره PHD را شروع کنند .

  1. 7برایورودبه‌اين‌دوره‌امتحاني‌صورت‌نمي‌گيرد،بلكه‌باتوجه‌به‌نمرات‌دوره‌ومعرف‌ها،پذيرش‌صادرمي‌شود.

8- : PHD این دوره‌ معمولاً‌ پژوهشي‌ است‌ و بايد طي‌ اين‌ پژوهش‌ موضوع‌ جديدي‌ در رشته‌ مربوطه‌ ارايه‌ گردد.البته‌ در بعضي‌ از دانشگاه‌ها گذراندن‌ يك‌ دوره‌Qualifying به‌ صورت‌ درسي‌ براي‌ شروع‌ دوره‌ دكترا الزامي‌ است‌ و سپس‌ دوره‌ پژوهش‌ آغاز مي‌شود كه‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد.

‌‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ :

1. مدارکDiploma بعداز ديپلم‌ دبيرستان‌ "كارداني"ارزشيابي‌ مي‌شود.

2. مدارکBachelor بعدازديپلم‌دبيرستان، "كارشناسي"ارزشيابي‌مي‌شود.

3. مدارک Post Graduate Certificate (PGC)/ Post Graduate Diploma (PGD) فقطصحت‌صدورصادرمي‌شود.

  1.  مدارکMasterباشرط‌داشتن‌كارشناسي،"كارشناسي‌ارشد"ارزشيابي‌مي‌شود.
  2. مدارك‌Ph. باشرط‌داشتن‌كارشناسي‌ارشد،"دكترا"ارزشيابي‌مي‌شود.

 ( 2-1 ) ایالت نیوساوت ولز

مرکز : سیدنی

جمعیت : 7.272.800  نفر

اطلاعات کلی درباره سیدنی : بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شهر استرالیا و پایتخت ایالت ویلز جنوبی نو یا نیو ساوت ولز است. نیمی از ایرانیان مهاجر به استرالیا یعنی ۹٬۳۲۳ نفر در شهر سیدنی ساکن هستند.سیدنی نماد کشور استرالیاست. شهری است با جذابیت‌های بیشمار که دویست و هجده سال از زمان تاسیس آن می‌گذرد. این شهر که در جنوب شرقی استرالیا واقع شده، اولین مکانی است که بیشترین میزان جهانگرد در بدو ورود به استرالیا در آن پا می‌گذارند.سیدنی سرشار از تنوع است. ساکنان آن، ۴ میلیون شهروندی هستند که عمدتاً از پیشینه مختلف قومی، نژادی و فرهنگی برخوردارند. در هر گوشه‌ای از سیدنی، می‌توان ردپایی از فرهنگ‌های گوناگون را مشاهده کرد که در کنار جاذبه‌های طبیعی، مراکز تفریحی، پارک‌های ملی و حفاظت شده، موزه‌ها و گالری‌های هنری باعث شهرت جهانی شهر شده‌اند.سیدنی مرکز ایالت نیو ساوث ولز New South Wales است. شهر سیدنی، بسیار گسترده و بزرگ است و شامل ۷۰۰ محلّه می‌شود. در طول زمان، بتدریج هر یک از این محله‌ها مکان تجمع مهاجرین کشور خاصی شده‌است.آب و هوای سیدنی در مناطق مختلف متفاوت است اگر چه در بیشتر مواقع آب و هوای آن معتدل است.در سیدنی میزان بارش باران نسبت به مراکز ایالت‌های دیگر بیشتر است. بارش باران در تمام طول سال در این شهر وجود دارد و متوسط بارش در تابستان بیش از زمستان است.در سیدنی در حدود ۱۵۰روز از سال باران می‌بارد و پر باران‌ترین ماهها آوریل و ژوئن هستند.دمای هوا در زمستان به ندرت به کمتر از ۵درجه(ژوئن و جولای) می‌رسد و حداکثر دمای هوا در تابستان 35درجه(ژانویه) است.از نسیم‌های خنک دریایی که در سیدنی می‌وزد هم نباید غافل شد.

سیدنی دارای موسسات و مکانهای فرهنگی متنوعی می‌باشد. اپرا هاوس سیدنی از ۵سالن تشکیل شده که قادر است اجراهای گوناگونی را برگزار کند. این مکان جایگاه اصلی ارکستر سمفونی سیدنی و انجمن اپرای استرالیا است و از نظرکثرت برنامه‌های هنری، سومین گروه اپرای جهان است. سایر سالنهای اجرا عبارتند از: تالار شهرداری سیدنی، تالار تکنوازی شهر، تئاتر کشور و تئاتر «وارف». Sydney Town Hall, City Recital Hall, the Wharf Theatreگروه رقص سیدنی به سرپرستی «گرام مورفی» نیزطی قرن بیستم، از استقبال خوبی برخوردار بوده‌است. گروه تئاتر سیدنی دارای فهرست ثابتی از نمایشنامه‌های محلی است، به عنوان نمونه می‌توان کارهای نمایشنامه نویس برجسته «دیوید ویلیامسون» و دیگر نمایشنامه نویسان کلاسیک و بین‌المللی را نام برد.دو گروه Company B و Griffin Theatre Company از دیگر گروههای تئاتر شهر سیدنی هستند. گروه «سیدنی پوش» که از تعدادی نویسنده و افراد فعال سیاسی از جمله «گرمن گریر» تشکیل یافته، ازحوالی سالهای ۱۹۴۰تا ۱۹۷۰بر فرهنگ مردم شهر تاثیر گذار بوده‌است.انجمن ملی هنرهای نمایشی که در «کنزینگتون» بنا نهاده شده‌است، این افتخار را دارد که هنرمندان مشهوری همچون «مل گیبسون» و «باز لرمن» را تحویل جامعه هنری دهد.

شهر سیدنی میزبان فستیوال‌های مختلفی است، از قبیل: فستیوال سیدنی که طی آن در سرتاسر ماه ژانویه، جشنهایی در مکانهای سرپوشیده و یا در هوای آزاد بر پا می‌شود، یا فستیوال موزیک راک که در شهر سیدنی تاسیس شده‌است Big Day Out Mardi Gras یا «مراسم ماردی گرا» که در امتداد خیابان آکسفورد برگزار می‌شود. (مراسمی مربوط به همجنسگرایان زن و مرد) (ماردی گرا: روز پیش از چهارشنبهٔ توبهٔ کاتولیک‌ها که درخیابان کاروان شادی حرکت می‌کند).